Gemeente Amsterdam

IJburg 2

In opdracht van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt De Rijke Omgeving bij de gebiedsontwikkeling van IJburg 2. IJburg 2 omvat Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland. Op deze drie kunstmatige eilanden wordt voorzien in de bouw van circa 10.000 woningen en circa 150.000 m2 BVO niet-woonvoorzieningen. De werkzaamheden van De Rijke Omgeving omvatten:

 • Uitwerkingsplannen voor Centrumeiland;
 • Partiële herziening bestemmingsplan IJburg 2 Centrumeiland;
 • Bestemmingsplan IJ-tram;
 • Bestemmingsplan openstelling Overdiemerweg;
 • Passende beoordeling waterrecreatie IJburg;
 • PAS Prioritairstelling landmaken Strandeiland;
 • Omgevingsvergunning landmaken Strandeiland fase 1 (80 ha);
 • Omgevingsvergunning bruggen IJburg 1 - IJburg 2;
 • Wnb-vergunning IJburg 2 en tijdelijke natuur;
 • Bestemmingsplan Strandeiland (verbrede reikwijdte);
 • Chw innovatie aanvraag nieuwe sanitatie;
 • Aanpalende vergunningen en besluiten (tijdelijke afwijkingen, bouwen en kruimelgevallen);
 • Juridische en strategische advisering en koersbepaling over het in te zetten planinstrumentarium, planning, proces, procedures en MER;
 • Ondersteuning bij opstelling van het stedenbouwkundig plan, het risicodossier, de risicobeheersing en juridische uitwerking van duurzaamheidsambities van Strandeiland;
 • Ondersteuning bij initiële planvorming voor Buiteneiland.

De Rijke Omgeving denkt ook mee met de formulering van onderzoeksvragen, begeleiding van onderzoeken en interne afstemming en overleg.

Amstelstation

Voor de ontwikkeling van de blokken B en C en de uitbreiding van de fietsenstalling bij het Amstelstation heeft De Rijke Omgeving de 1e herziening van het bestemmingsplan Amstelstation opgesteld en begeleid. Onderdeel van de advisering betreft ook de advisering over planning, aan te vragen omgevingsvergunningen en toetsing van de binnengekomen tenders.

Sloterdijk Centrum

Het gebied rond station Sloterdijk ondergaat de komende jaren een transformatie van klassieke kantoorwerklocatie naar een gemengd gebied met hoog stedelijke allure. De Rijke Omgeving ondersteunt Gemeente Amsterdam bij het bepalen van de juridisch-planologische strategie op gebieds-en kavelniveau. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingsvisie van Sloterdijk Centrum.

Overige advisering voor Amsterdam

Naast deze projecten verricht De Rijke Omgeving binnen Amsterdam diverse ondersteunende werkzaamheden bij de volgende projecten:

 • Bouwplantoetsing;
 • Ontwikkeling silos Zeeburgereiland;
 • Voorbereidingsbesluit Baaibuurten;
 • Dijkversterking Zeeburgereiland en waterkering IJburg 2;
 • Gemeentebrede aanpak stikstofdepositie.